Heziketa Berezia

ESKOLAN:

· Aholkularia: taldearen arduraduna

Irakasleak zailtasun edo beharra antzematen duenean aholkulariarekin kontaktuan jartzen da. Eskaera  bai beste profesional batengandik bai gurasoengandik sor badaiteke ere,  tutoreak berak izapidea egingo du. Zuzendaritza taldearen kasuan, kudeaketa haiek zuzen  egingo dute.

Balorapena egin ondoren, erabakiak hartzen dira: diagnostiko psikopedagogikoa egin eta beharrezkoa bada kasua bidaltzen da beste zerbitzu batzuetara edota beste profesional batzuengana.

 ·    PT/ Pedagogia terapeutiko irakasleria

Txosten mediku, kliniko edo psikopedagogiko batekin, espezialista hauekin nola bideratu lana diseinatzen da: tutorea zein PT-a egokitzapen kurrikularrak, metodologia, materiala eta ebaluaketak egiteaz arduratzen dira.

 ·    HLE/ Hezkuntza Laguntzako Espezialista

Besteekin lan egiten dute  HPB ikasleriaren beharrei  erantzuna emateko

.     Logopeda

Balorapen psikopedagogikoa egin ostean, hizkuntzetan arazoak dituzten haurrei laguntza ematen die.

.    Fisioterapeuta

  Balorapen psikopedagogikoa egin ostean, mobilitate arazoak dituztenei laguntza ematen die.

ESKOLATIK KANPO:

·  Berritzeguneko Hezkuntza Premiak Berezien aholkularia

.  Beste batzuk: IBT (ikusteko urritasuna duten ikasleei laguntzeko), keinu hizkuntza- espezialista..

.Osakidetza, Gizarte zerbitzuak ...

EN LA ESCUELA:

·    Consultora: responsable del equipo:

Cuando el/la tutor/a detecta una dificultad y/o necesidad se pone en contacto con la consultora. La demanda puede ser de otro profesional o de los propios padres, pero será el/la tutor/a quien la tramite, a excepción del equipo directivo que lo hará directamente.

Tras una valoración, se procede a la toma de decisiones: diagnóstico psicopedagógico y/o deriva a otros servicios y/o profesionales.

 ·    PT/ profesorado de pedagogía terapéutica:

Con un informe médico, clínico y/o psicopedagógico se diseña la intervención con estos especialistas: el profesorado PT diseñando junto al tutor/a las adaptaciones curriculares, metodológicas, material didactico y posterior evaluación.

 ·    EAE/ especialista de apoyo educativo:

Colabora con los anteriores en la respuesta al alumnado con N.E.E.s asociadas a condiciones personales de discapacidad.

 .  Logopeda

Ayuda al alumnado con problemas en el lenguaje ,tras una valoración psicopedagógica.

.   Fisioterapeuta

Ayuda al alumnado con problemas motores ,tras una valoración psicopedagógica.


    FUERA DE LA ESCUELA:

·    Asesor de n.e.e. del berritzegune

 .   Otros: CRI ( especialista en alumnado con discapacidad visual), especialista en lenguaje de signos...

.  Osakidetza, sevicios sociales...